zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Systemy gospodarki wodnej

karta modułu 0Systemy_gospodarki_wodnej_S.pdf dr inz. Wojciech Indyk

Wydział Inzynierii Srodowiska
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna
Profil: Ogólnoakademicki
Forma sudiów: stacjonarne
Kod kierunku: 6
Stopien studiów: II
Specjalnosci: Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

Nazwa przedmiotu Systemy gospodarki wodnej
Nazwa przedmiotu
w jezyku angielskim Water Management Systems
Kod przedmiotu WIS GP2 oIIS C39 16/17
Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe
Liczba punktów ECTS 2.00
Semestry 2

Wyklad 15 godz
Cwiczenia 15 godz

Zapoznanie studentów z najnowszymi metodami rozwiazywania problemów gospodarki wodnej w skali duzych dorzeczy

1 dr inz. Wojciech Indyk (kontakt: wturkey@tlen.pl)
2 dr inz. Andrzej Potocki (kontakt: andrzej.potocki@iigw.pl)
3 dr inz. Izabela Godyn (kontakt: izabela.godyn@iigw.pl)