zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Infrastruktura wodna w planowaniu regionalnym i miejskim

karta modułu Infrastruktura_wodna_w_planowaniu_regionalnym_i_miejskim_GP_s6.pdf Kierownik modułu: dr inż. Antoni Bojarski

Wydział Inzynierii Srodowiska
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna
Profil: Ogólnoakademicki
Forma sudiów: stacjonarne
Kod kierunku: 4
Stopien studiów: I
Specjalnosci: Gospodarka przestrzenna

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu Infrastruktura wodna w planowaniu regionalnym i miejskim
Nazwa przedmiotuw jezyku angielskim water infrastructure in urban and regional planning
Kod przedmiotu WIS GP oIS C1 16/17
Kategoria przedmiotu
Przedmioty kierunkowe
Liczba punktów ECTS 4.00
Semestry 62

Wykład 15 godzin
Projekt 30 godzin 

Cele przedmiotu
Cel 1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zadaniami obiektów infrastruktury i zasadami ich doboruw kontekscie rozwoju regionu i osrodków miejskich.
Cel 2 Przygotowanie studentów do opracowania uwarunkowan do planowania przestrzennego wynikajacych z planówgospodarowania wodami, w tym zagrozeniami zwiazanymi z hydrologicznymi zjawiskami ekstremalnymi.

dr inz. Antoni Bojarski (kontakt: antoni.bojarski@iigw.pl)
dr inz. Andrzej Wolak (kontakt: awolak@iigw.pl)