zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Procesy urbanizacji-suburbanizacji i przemiany strukturalne miast

karta modułu Procesy_urbanizacji_suburbanizacji_i_przemiany_strukturalne_miast_S.pdf kierownik modułu: prof. dr hab. Rajmund Mydel

Procesy urbanizacji-suburbanizacji i przemiany strukturalne miast
Wydział Inzynierii Srodowiska
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna Profil: Ogólnoakademicki
Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: 4
Stopien studiów: I
Specjalnosci: Gospodarka przestrzenna

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu Procesy urbanizacji-suburbanizacji i przemiany strukturalne miast
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim Processes urbanization-suburbanization and changes of urban structure
Kod przedmiotu WIS GP oIS C1 15/16
Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe
Liczba punktów ECTS 4.00
Semestry 5

Rodzaj zajec, liczba godzin w planie studiów
Wykład 45 godz


Cele przedmiotu
Cel 1 Zapoznanie studentów z ujeciami definicyjnymi procesu urbanizacji i suburbanizacji; powstajacymiw ich nastepstwie typami formacji osadniczych (miasto, obszar metropolitalny,megamiasto,megalopolis); szerokim zespołem pojec dotyczacych delimitacji miast-obszarów metropoliatlnych na przestrzenno-funkcjonalne strefy; szczegółowa kategoryzacja elementów skłdajacych sie na demograficzna, społeczna i funkcjonalna strukture miast-obszarów metropolitalnych.
Cel 2 Zapoznanie studentów z mechanizmem rozwoju procesów urbanizacji-suburbanizacji oraz ich zwiazku ze zróznicowanym poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego (model falowego rozwoju miasta-obszaru metropolitalnego R.Mydela).Zaprezentowanie i wyjasnienie zwiazku oraz wpływu na skale przestrzenno-demograficznego wzrostu róznego typu miejskich formacji osadniczych stałych i wahadłowych migracji.
Cel 3 Zapoznanie studentów z najwazniejszymi, historycznymi i współczesnymi układami przestrzenno-funkcjonalnymi miast-obszarów metropolitalnych oraz czynnikami przemian ich struktur przestrzennych, demograficzno-społecznych i funkcjonalnych. Ilustracja procesu przemian przedmiotowych struktur w obrebie CBD (gentryfikacja) oraz ewolucji pozycji CBD w ogólnomiejskim systemie zaludnienia, rynku pracy oraz ekonomicznej działalnosci (szczególnie w sferze FIRE oraz IC.
Cel 4 Zaprezentowanie studentom współczesnych determinant przemian strukturalnych miast-obszarów metropolitalnych w sferze demograficzno-społecznej, funkcjonalnej oraz infrastrukturalno-architektonicznej, zmierzajacych m.in. do formowania tzw. miasta innowacyjnego. Uswiadomienie studentom bezwzglednej koniecznosci zachowania i właczenia cennych historycznie zespołów architektonicznych do współczesnego systemu funkcjonalnego miast.
Cel 5 Zapoznanie studentów z przyczynami oraz demograficzno-społecznymi, gospodarczymi oraz przestrzennoinfrastrukturalnymi konsekwencjami degradacji miast-obszarów metropolitalnych, znajdujacych sie w tzw. fazie kryzysu miasta centralnego uruchamiajacym rozwój procesu dezurbanizacji (model R.Mydela).
Cel 6 Nabycie umiejetnosci własciwej oceny faz rozwoju- przemian konkretnych miast-obszarów metropolitalnych oraz wyrobienie swiadomosci wpływu na rozwój i przemiany struktur miejskich planowania gospodarczego zmierajacego do formowania miasta innowacyjnego ( ramach m.in. parków technologicznych, technopolii, obszarów strategicznych itp.). Student nabywa umiejetnosc identyfikacji obiektów-zespołów urbanistycznych o wysokich walorach historyczno-kulturowych oraz ma  swiadomosc potrzeby ich ochrony poprzez właczenie do systemu funkcjonalnego współczesnego miasta

prof.dr hab. Rajmund Mydel (kontakt: rajmundmydel@gmail.com)

Literatura podstawowa
[1 ] Anas A., Arnott R., Small K.A. — Urban Spatial Structure, University of California at Berkeley, 1997, University of California at Berkeley
[2 ] Mydel R., — Kryzys amerykanskiego miasta centralnego.Buffalo 1950-1990, Kraków, 1996, Instytut Geografii UJ
[3 ] Mydel R., — Centra wielkich miast Japonii w procesie przemian 1955-2005, Kraków, 2012, Oficyna Wydawnicza AFM
[4 ] Wecławowicz G., — Geografia społeczna miast, Warszawa, 2007, PWN

Literatura uzupełniajaca
[1 ] Mydel R., — Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie swiatowej, Kraków, 1994, Secesja
[2 ] Paleja A., — Miasta cywilizacji informacyjnej, Kraków, 2003, Studia Architektura,Monografia 294 Politechnika Krakowska
[3 ] Słodczyk J., — Przestrzen miasta i jej przeobrazenia, Opole, 2001, Studia i Monografie 298, Uniwersytet Opolski