zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Podstawy geomorfologii

karta modułu Podstawy_geomorfologii_S.pdf Kierwownik modułu: dr Joanna Korpak

Podstawy geomorfologii
Wydział Inzynierii Srodowiska
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna Profil: Ogólnoakademicki
Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: 4
Stopien studiów: I
Specjalnosci: Gospodarka przestrzenna

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu Podstawy geomorfologii
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim Basis of geomorphology
Kod przedmiotu GP-1/C39
Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe
Liczba punktów ECTS 4.00
Semestry 5

Rodzaj zajec, liczba godzin w planie studiów
Wykład 30 godz
Projekt 15 godz


Cele przedmiotu
Cel 1 Zapoznanie studentów z procesami geomorfologicznymi i formami powierzchni ziemi
Cel 2 Zapoznanie studentów z róznymi uwarunkowaniami kształtowania rzezby terenu
Cel 3 Zapoznanie studentów z mapami elementów rzezby i mapami geomorfologicznymi
Cel 4 Zapoznanie studentów z metodami badan geomorfologicznych
Cel 5 Nabycie przez studentów umiejetnosci pracy w zespole

dr Joanna Korpak (kontakt: joanna.korpak@iigw.pl)

Literatura podstawowa
[1 ] Klimaszewski Mieczysław — Geomorfologia, Warszawa, 1978, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
[2 ] Migon Piotr — Geomorfologia, Warszawa, 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniajaca
[1 ] Allen Philip A. — Procesy kształtujace powierzchnie Ziemi, Warszawa, 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN