zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Planowanie infrastruktury technicznej

karta modułu Planowanie_infrastruktury_technicznej_S.pdf Kierownik modułu: dr inż. Andrzej Wolak

Planowanie infrastruktury technicznej
Wydział Inzynierii Srodowiska
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna Profil: Ogólnoakademicki
Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: 4
Stopien studiów: I
Specjalnosci: Gospodarka przestrzenna

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim Urban Infrastructure planning
Kod przedmiotu GP-1/C34
Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe
Liczba punktów ECTS 5.00
Semestry 5

Rodzaj zajec, liczba godzin w planie studiów
Wykład 30 godz
Projekt 30 godz


Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest nauka zasad i praktyki planowania infrastruktury technicznej dla obszarów zaurbanizowanych

dr inz. Andrzej Wolak (kontakt: Andrzej.Wolak@iigw.pl)

Literatura podstawowa
[1 ] Knapik K, Bajer J — Wodociagi, Kraków, 2010, Wyd. Politechniki Krakowskiej
[2 ] Sawicki W — Wodociagi i kanalizacje, Warszawa, 1979, PWRiL
[3 ] Królikowska J — Niezwodnosc funkcjonowania i bezpieczenstwo sieci kanalizacyjnej, Kraków, 2010, Wyd. Politechniki Krakowskiej
[4 ] Walter J, Wojnarowicz St — Wodociagi i kanalizacja, Warszawa, 2014, WSziP
[5 ] Autor — Tytuł, Miejscowosc, 2014, Wydawnictwo

Literatura uzupełniajaca
[1 ] Sawicki W — Wodociagi i kanalizacja na wsi, Miejscowosc, 1964, PWRiL