zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

karta modułu Przyrodnicze_uwarunkowania_gospodarowania_przestrzenia_S.pdf dr Joanna Korpak, adiunkt

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią 

Wydział Inzynierii Srodowiska
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna Profil: Ogólnoakademicki
Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: 4
Stopien studiów: I
Specjalnosci: Gospodarka przestrzenna

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenia
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim Natural conditionings of spatial management
Kod przedmiotu GP-1/C20
Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe
Liczba punktów ECTS 5.00
Semestry 4

Rodzaj zajec, liczba godzin w planie studiów
Wykład 30 godz
Laboratorium 15 godz
Projekt 15 godz

Cele przedmiotu
Cel 1 Zapoznanie studentów z problematyka funkcjonowania poszczególnych elementów srodowiska przyrodniczego
Cel 2 Zapoznanie studentów z problematyka zaleznosci i powiazan pomiedzy poszczególnymi elementami srodowiska przyrodniczego
Cel 3 Zapoznanie studentów z zagadnieniem wpływu róznych elementów srodowiska przyrodniczego na gospodarowanie przestrzenia
Cel 4 Zapoznanie studentów z zagrozeniami srodowiska przyrodniczego wynikajacymi z róznej działalnosci człowieka
Cel 5 Zapoznanie studentów z metodami: impervious cover method oraz metoda bonitacji punktowej jako pomocnymi w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenia
Cel 6 Nabycie przez studentów umiejetnosci pracy w zespole

dr Joanna Korpak, adiunkt e-mail: Joanna.Korpak tel. 628.28.91 pok. 224 WIŚ
mgr inż. Katarzyna Szuba, wykładowca e-mail: Katarzyna.Szuba tel. 628.21.89 pok. 228 WIŚ

Literatura podstawowa
[1 ] Krystyna Dubel — Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Białystok, 2000, Wydawnictwo ekonomia i srodowisko
[2 ] Starkel Leszek (red.) — Geografia Polski. Srodowisko przyrodnicze, Warszawa, 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN