zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Technologie informacyjne

karta modułu Technologie_informacyjne_S.pdf kierownik modułu: dr inz. Jan Porzuczek

Technologie informacyjne
Wydział Inzynierii Srodowiska
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna Profil: Ogólnoakademicki
Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: 4
Stopien studiów: I
Specjalnosci: Gospodarka przestrzenna

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim Information Technologies
Kod przedmiotu GP-1/A4
Kategoria przedmiotu przedmioty ogólne
Liczba punktów ECTS 2.00
Semestry 1

Rodzaj zajec, liczba godzin w planie studiów
Laboratorium komputerowe 30 godz

Cele przedmiotu
Cel 1 Opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie technologii informacyjnej i jej praktycznym zastosowaniu do rozwiazywania problemów inzynierskich, usprawnienia nauki i pracy.
Cel 2 Opanowanie przez studentów umiejetnosci samodzielnego wykorzystania sprzetu komputerowego, oprogramowania uzytkowego i dedykowanego do: zbierania, analizowania i przetwarzania informacji oraz jej wizualizacji

1 dr Mariola Kedra (kontakt: mariola.kedra@iigw.pl)
2 dr inz. Jan Porzuczek (kontakt: porzuk@pk.edu.pl)
3 dr inz. Andrzej Potocki (kontakt: andrzej.potocki@iigw.pl)
4 dr inz. Małgorzata Olek (kontakt: molek@pk.edu.pl)

Literatura podstawowa
[1 ] J. Brzózka, L. Dorobczynski — Matlab srodowisko obliczen naukowo-technicznych, Warszawa, 2005, MIKOM
[2 ] B. Mrozek, Z. Mrozek — Matlab i Simulink, Gliwice, 2010, HELION
[3 ] M. Czajka — Matlab. Cwiczenia, Gliwice, 2005, HELION
[4 ] P. Rudra — Matlab 7 dla naukowców i inzynierów, Warszawa, 2007, PWN