zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Pamiętamy ..

Odeszli:

 

prof. zw. dr hab. inż.
Bolesław KORDAS
(1933-1981)

Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1975-1981, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, ekspert United Nations Development Programme. W latach 1973-1975 był Dyrektorem Instytutu Inżynierii Wodnej, a następnie w okresie 1978-1981 Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Kierownikiem Zakładu Hydrauliki i Hydromechaniki od momentu jego powstania w roku 1974 aż do tragicznej śmierci w roku 1981.

Poświęcił się hydraulice i hydromechanice. Opublikował ponad 70 rozpraw i artykułów. Przyjaciel młodzieży, opiekun młodej kadry naukowej. Odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi resortowymi, medalami instytucji naukowych krajowych i zagranicznych. Całe życie związany był z Politechniką Krakowską.

Urodzony: 04.11.1933 Kraków
Zmarł :  05.10.1981 Kraków
Dyscyplina: Mechanika płynów
Wykształcenie (szkoła, rok): 1951 – II Liceum Ogólnokształcące im. J. Sobieskiego w Krakowie / magister inżynier: 1956 – Wydział Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej / doktor nauk technicznych: 1961 – Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Belgradzie / doktor habilitowany nauk technicznych: 1966 – Laboratorium Mechaniki Płynów w Politechnique de Grenoble / profesora nadzwyczajnego: 1974 / profesor zwyczajny: 1981
Habilitacja: Wpływ zmian poziomu wody w rzece na stan wód gruntowych zalegających w jej sąsiedztwie (1966)
Profesor od : 27186
Praca na PK: 1956-1981
Stanowiska na PK oraz daty : 1963-1981 kier. Zakładu Hydrauliki i Hydromechaniki / 1973-1975 dyr. Instytutu Inżynierii Wodnej / 1976-1981 dyr. Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej / 1975-1981 Rektor PK
Członkostwa: Członek Korespondent PAN od 1979
Odznaczenia : Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1977) / Medal KEN
Specjalność: Hydromechanika, hydraulika
Publikacje (tylko książkowe): Wpływ zmian poziomu wody w rzece na stan wód gruntowych zalegających w jej sąsiedztwie (1966) / Stan i perspektywy zabudowy hydrotechnicznej dorzecza Górnej Wisły (1980)
Informacje uzupełniające: projekt zagospodarowania rzeki Senegal w zachodniej Afryce (1970-1972) / Ekspert United Nations Development Programme (1970-1972).

dr inż.
PIOTR  JEŻ

(1940-2001)

Studia ukończył w 1965 r. jako absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego i od tego czasu nieprzerwanie pracował na Politechnice Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1978 r. Całe życie zawodowe związany był z Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki. Przez 25 lat pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu, był współtwórcą laboratorium hydraulicznego i jego pierwszy kierownikiem. Był ceniony i bardzo lubiany przez studentów i współpracowników, chętnie służył bezinteresowną pomocą. Brał czynny udział w pracach nad programem studiów, głównie w zakresie specjalności budownictwo wodne i sanitarne.
Specjalizował się w hydraulicznych badaniach modelowych budowli wodnych i ruchu wód gruntowych oraz w szeroko pojętej regulacji stosunków wodnych. Większość zrealizowanych przez niego prac to badania stosowane lub rozwiązania złożonych problemów inżynierskich. Był autorem kilkudziesięciu publikacji, referatów konferencyjnych, ekspertyz i szerszych opracowań badawczych. Od 1996 r. był członkiem Sekcji Fizyki Wody, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.
Od młodych lat działał w Akademickim Związku Sportowym Politechniki Krakowskiej i środowiska krakowskiego. Wiele lat pracował we władzach centralnych Związku w Warszawie. Był pomysłodawcą i współorganizatorem Biegu Kościuszkowskiego Politechniki Krakowskiej, obecnie już o zasięgu międzynarodowym. Udzielał się również w społecznościach lokalnych Ziemi Krakowskiej, miasta, osiedla i parafii.
Za swą działalność dydaktyczną i naukową, a także postawę i aktywną pracę zawodową był wielokrotnie nagradzany przez Rektora Politechniki Krakowskiej. Otrzymał Honorową i Złotą Odznakę Politechniki Krakowskiej. Został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał też wiele odznaczeń za działalność sportową.

dr hab. inż. profesor PK
Janina KONIOR-SCHAEFEROWA
(1922-2003)

Absolwentka Politechniki Krakowskiej.

Początkowo interesowała się hydrauliką i hydromechaniką W późniejszym okresie skupiła swą uwagę i pasję na kształtowaniu odpływu ze zlewni górskiej. Prowadziła badania terenowe potoków, ustaliła stosowne klasyfikacje rodzajów zlewni a także opracowała metody szacowania i określania ilościowego procesu odpływu. W dorobku posiada 80 publikacji i 40 referatów.

Za swą działalność naukową, dydaktyczną, społeczną i organizacyjną została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem XXX . lecia, a także Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej.

Jej wielką pasją życiową, którą zaszczepiła wielkiej społeczności politechnicznej były góry, propagowanie ich piękna i narciarstwo.

inż.
Stanisław KOWALCZYK

(1943-2010)

Pan inż. Stanisław KOWALCZYK był wieloletnim pracownikiem inżynieryjno-technicznym w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. Brał udział w pracach związanych z projektowaniem i wykonaniem przyrządów do ćwiczeń dydaktycznych i prac naukowo-badawczych wkładając w to wiele inicjatywy własnej. Był osobą lubianą i szanowaną oraz zawsze gotową do wszelkiej pomocy.

dr inż.
Tomasz Maczuga

(1944-2013)

dr inż. Tomasz MACZUGA był adiunktem w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, a także twórcą i wieloletnim dyrektorem Centrum Transferu Technologii PK.

W ciągu czterdziestu lat pracy w Instytucie brał udział w badaniach naukowych. Organizował międzynarodową wymianę studentów, konferencje, szkolenia i kontakty naukowe w ramach programu Tempus. Jest współautorem i realizatorem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Był członkiem Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Prywatnie był znanym bibliofilem i kolekcjonerem grafiki, znaczną część zysków przeznaczał na cele charytatywne.

Powszechnie lubiany i szanowany przez pracowników i studentów ze względu na swą uczynność, dużą wiedzę. Był cenionym i zasłużonym Pracownikiem Politechniki Krakowskiej.

prof. dr hab. inż.
ADAM KISIEL

(1944-2014)

Prof. Adam Kisiel był kierownikiem Zakładu Hydromechaniki w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, a także prodziekanem Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska.
W latach 1971-2003 był pracownikiem Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Specjalizował się w hydraulicznych badaniach modelowych i przez kilkanaście lat kierował Hydraulicznym Laboratorium Badawczym Instytutu, pełnił również funkcję zastępcy dyrektora. Był autorem wielu opublikowanych prac badawczych, podręczników, a także licznych patentów z zakresu inżynierii komunalnej.
Powszechnie lubiany i szanowany przez młodzież i pracowników, był cenionym i zasłużonym pracownikiem Politechniki Krakowskiej, a następnie Politechniki Częstochowskiej.
  Był wybitnym specjalistą w dziedzinie hydrauliki i budownictwa wodnego. Jego zainteresowania ukierunkowane były głównie na zagadnienia związane z rozpraszaniem energii wody w dolnych stanowiskach budowli wodnych oraz na problematykę efektywnego retencjonowania ścieków w zbiornikach kanalizacyjnych. Legitymował się kilkudziesięcioma wdrożeniami prac naukowo-badawczych z zakresu budownictwa wodnego i komunalnego. W dorobku naukowym wykazywał ponad 90 artykułów, w których prezentowane były nowatorskie osiągnięcia z dziedziny Jego podstawowych zainteresowań naukowych. Był ponadto autorem 24 patentów dotyczących wysoko efektywnych rozwiązań retencyjnych zbiorników kanalizacyjnych i elementów z nimi współdziałających, a także autorem 10 podręczników akademickich, 2 monografii oraz 3 książek. Z okazji 30-lecia pracy zawodowej został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał również Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za swą działalność naukową był wielokrotnie wyróżniany nagrodami przez Rektora Politechniki Częstochowskiej.


<<powrót