zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Pamiętamy .....

Odeszli:  
prof. dr hab. inż. Henryk SŁOTA
(1944-2006)

Profesor Henryk Słota - jeden z najwybitniejszych polskich autorytetów w dziedzinie gospodarki wodnej w Polsce był absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska. Po zakończeniu studiów w 1969 roku rozpoczął pracę w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), a od 1973 roku pracował w Politechnice Krakowskiej jako nauczyciel akademicki, zachowując jednocześnie związek z IMGW. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1976 roku, zaś doktora habilitowanego w 1984 roku.

Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1998 roku na podstawie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Środowiska PK. W latach 1989-90 pełnił funkcję podsekretarza stanu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1990-93 był Pełnomocnikiem Rządu do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych oraz w dziedzinie ochrony środowiska. Swoje bogate doświadczenie praktyczne i naukowe wykorzystywał w pracy dydaktycznej kształcąc kolejne pokolenia specjalistów w zakresie gospodarki wodnej. Od roku 1991 kierował zespołem Zakładu Gospodarki Wodnej w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK.

Profesor Henryk Słota był członkiem kilku organizacji naukowo - technicznych, między innymi: Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (w latach 1990-96 członek Prezydium oraz Przewodniczący Sekcji Systemów Gospodarki Wodnej), Komisji Głównej ds. Rozwoju i Eksploatacji Systemów Wodnych i Melioracyjnych NOT (od 1986 r.), Państwowej (a później Krajowej) Rady Gospodarki Wodnej (w latach 1997-98 przewodniczący Rady).

 

dr inż. Elżbieta Drużyńska
(1952-2014)

Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Przez całe swoje życie zawodowe była związana z Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Była cenionym wśrodowisku krajowym i międzynarodowym, specjalistą z zakresu gospodarki wodnej ioptymalizacji wielokryterialnej. Autorka kilkudziesięciu opracowań i publikacji naukowych, lider iuczestnik dużych międzynarodowych projektów badawczych, oddana pracy dydaktycznej, była promotorem wielu prac magisterskich i inżynierskich.

Elżbieta Drużyńska była wspaniałą koleżanką i przyjacielem, prawym i wrażliwym człowiekiem.

W uznaniu zasług Zmarła została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Honorową Politechniki Krakowskiej.

doc. dr inż. JÓZEF FISZER
(1925-2015)

Doc. Józef Fiszer był dyrektorem Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej, a także prodziekanem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej obecnie Wydziału Inżynierii Środowiska

W latach 1963-1992 był pracownikiem Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej, kierował Zakładem Gospodarki Wodnej Instytutu. Był autorem wielu opublikowanych prac badawczych, podręczników, autor projektów rozbudowy systemu kanalizacji i wodociągów dla m.in. Krakowa, Poznania i Rzeszowa.

W czasie II wojny światowej brał udział w ruchu oporu, jako żołnierz samodzielnego Batalionu Partyzanckiego AK „Skała”.

Powszechnie lubiany i szanowany przez młodzież. Straciliśmy w jego osobie mistrza i przyjaciela.

Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Kultury Polskiej, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PK i Medalem 50-lecia PK.


<<powrót